CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
Κώστας Γιάνναρος Διευθυντής Περιβάλλοντος και Αειφορίας της ΑΓΕΤ Ηρακλής Στα 6,9 εκατ. ευρώ οι περιβαλλοντικές επενδύσεις του 2011
Συνέντευξη στον Κοσμά Ζακυνθινό -
Σάββατο, 01 Δεκεμβρίου 2012

Ποιοι οι βασικοί στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που παρουσίασε πρόσφατα η ΑΓΕΤ Ηρακλής στην τέταρτη κατά σειρά Έκθεση Αειφορίας 2011, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI;

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για πλήρη και τακτική ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα θέματα αειφορίας, στην έκθεσή μας παρουσιάσαμε την επίδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής ως προς τους Στόχους Αειφορίας 2012, οι οποίοι περιλαμβάνουν ουσιώδη ζητήματα αειφορίας αλλά και ως προς τα θέματα ενδιαφέροντος των κοινωνικών εταίρων, όπως αυτά έχουν εκφραστεί από τους ίδιους. Πρόκειται για μετρήσιμους στόχους, πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι οποίοι έχουν τεθεί μεσοπρόθεσμα και είναι ευθυγραμμισμένοι με τους διεθνείς Στόχους Αειφορίας του Ομίλου Lafarge. Κυρίως αφορούν στην υγεία και ασφάλεια, τη μείωση των εκπομπών μας, τη στρατηγική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση των λατομείων και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθώς και την απόδοση της εταιρείας σε διοικητικό επίπεδο. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο με τους Στόχους Αειφορίας του 2012 και έχουμε ξεκινήσει να αναπτύσσουμε τους δικούς μας Στόχους Αειφορίας για το 2020 σε συνέπεια με αυτούς του ομίλου Lafarge αλλά εξειδικευμένα για την ΑΓΕΤ Ηρακλής και το ρόλο της στην ελληνική κοινωνία.

Αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επενδύσεις, ποια τα κεφάλαια που διατέθηκαν και πια η πρόοδος που σημειώθηκε το 2011 σε μια σειρά όπως οι αέριες εκπομπές, το διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου;

Η προσπάθειά μας συνεχίστηκε το 2011. Συνεχείς βελτιώσεις πραγματοποιούνται με γνώμονα τα παγκόσμια πρότυπα της Lafarge και τις δικές μας πρωτοβουλίες για μείωση του αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας. Το 2011 σημειώθηκε πρόοδος στους στόχους που αφορούσαν στις αέριες εκπομπές, ξεπερνώντας τους στόχους της εταιρείας για σκόνη, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου. Η λειτουργία υβριδικών φίλτρων στα τρία εργοστάσια τσιμέντου έχει ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές σκόνης σημαντικά πιο κάτω από τα όρια που έχουν θεσπιστεί. Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην παραγωγή τσιμέντου, βελτιστοποιούμε τη διαδικασία καύσης και ενεργειακής αποδοτικότητας και υποκαθιστούμε ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμα ή εναλλακτικά, που η χρήση τους το 2011 ανήλθε στο 2%. Επίσης προχωρούμε με προϊοντικές καινοτομίες, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά υλικά και άλλα πρόσθετα σε ποσοστό 14,5%. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά τόνο τσιμέντου ανήλθε σε 7,36% σε σχέση με το 1990 που αποτελεί το έτος βάσης. Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις μολονότι είναι μικρότερες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, λόγω των συνθηκών της αγοράς συνεχίστηκαν το 2011 και ήταν 6,9 εκατ. ευρώ. Το 2011 από τα σημαντικότερα έργα που ολοκληρώθηκαν ήταν η περιβαλλοντική επένδυση για την ελαχιστοποίηση της διάχυτης σκόνης στο εργοστάσιο του Βόλου.

Ποια τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της βιοποικιλότητας και αποκατάστασης των λατομείων, ενώ ποιοι οι στόχοι του 2012 δεδομένης της συνεργασίας με κρατικούς φορείς, σε αυτή την κατεύθυνση;

Το 2011 συνεχίστηκαν προγράμματα αποκατάστασης λατομείων, που εκπονήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με φυτεύσεις 26.245 δέντρων και άλλων φυτών. Αυτά επιλέγονται με βάση την καταλληλότητά τους για τις τοπικές συνθήκες. Ξεκίνησε η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η οποία επικεντρώνεται σε δύο λατομεία στην περιοχή του εργοστασίου Βόλου, αλλά εμπλουτίζει και τα ευρύτερα σχέδια δράσης μας για τη βιοποικιλότητα. Προκαταρκτικά συμπεράσματα ήταν διαθέσιμα από το Χειμώνα του 2011 και ήδη έχουν αποτελέσματα προς όφελος των κοινωνικών εταίρων και της βιοποικιλότητας των παραπάνω περιοχών. Επιστημονικά πορίσματα έχουν ενσωματωθεί στο υφιστάμενο σχέδιο αποκατάστασης της Ανάβρας, ένα ενεργό λατομείο, και μας παρέχουν νέα στοιχεία, καθώς επανασχεδιάζουμε την ανάπλαση της Αγριάς, ένα ανενεργό λατομείο. Το 2012 περιμένουμε την τελική μελέτη και τις σχετικές προτάσεις και σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις από αυτή τη συνεργασία και να τις επεκτείνουμε στα υπόλοιπα λατομεία μας, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τα πρότυπα που ακολουθούμε.
Επίσης συνεχίζεται η συνεργασία με τον Εθνικό Βοτανικό Οργανισμό της Βρέστης και το Βοτανικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Πατρών για την αποκατάσταση του λατομείου αδρανών υλικών στον Άραξο και την προστασία του σπάνιου ενδημικού φυτού, Centaurea neideri.

Δέσμευση της ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι να συμβάλει τοπικά, στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, συνεισφέροντας στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο. Ποια τα προγράμματα που έχει αναπτύξει;

Δέσμευση της ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι να συμβάλει τοπικά, στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Η υποστήριξη που παρέχουν οι εγκαταστάσεις μας αφορούν σε πρωτοβουλίες υγείας και ασφάλειας, σε έργα βελτίωσης των τοπικών υποδομών, σε περιβαλλοντικά έργα και έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πρωτοβουλίες τοπικών φορέων.
Ειδικότερα για την υγεία και την ασφάλεια, που είναι για μας θεμελιώδης αξία και βασική προτεραιότητα σε κάθε δραστηριότητα, συνεργαζόμαστε με φορείς, οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση σε κοινές πρωτοβουλίες για την προώθηση ασφαλούς και υπεύθυνης συμπεριφοράς. Το 2011, στο πλαίσιο του προγράμματος οδικής ασφάλειας που υλοποιούμε στη Χαλκίδα, πραγματοποιήθηκαν έργα βελτίωσης ή κατασκευής σχετικών υποδομών ασφαλείας σε επτά διαφορετικά σχολεία της περιοχής. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 100.000 ευρώ, η οποία καλύφθηκε από το πρόγραμμα ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Επίσης η εταιρεία ΛΑΒΑ, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Ηρακλής διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και υπό την αιγίδα του Δήμου Μήλου διήμερο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, το οποίο παρακολούθησαν 130 μαθητές από το γυμνάσιο Μήλου.